Wskaźnik inflacji

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wskaźnik inflacji

Wskaźnik inflacji to potoczna nazwa wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ma on niebagatelne znaczenie dla każdego obywatela, gdyż z koncepcji wartości pieniądza w czasie wynika, że określona suma pieniężna w dniu dzisiejszy ma inną wartość, niż ta sama suma pieniężna po pewnym okresie. Jest to wynikiem między innymi, spadku siły nabywczej pieniądza spowodowany rosnącą inflacją, w wyniku której po określonym czasie nie będziemy mogli nabyć tego samego produktu za tą samą kwotę. stanowi także odniesienie dla wielu innych wskaźników. Po odjęciu wskaźnika inflacji otrzymujemy urealnienie innych wskaźników, np.:

 • realny wzrost płac to wzrost płac – wskaźnik inflacji;

 • realna stopa procentowa to oprocentowanie depozytów (lokat) bankowych – wskaźnik inflacji. W przypadku wzrostu inflacji do wartości przewyższającej wartość nominalną , otrzymamy na końcu naszej inwestycji ujemną wartość realną.

W Polsce obliczany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz o wynik badania budżetów gospodarstw domowych.
Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP).

Jeszcze większe znaczenie ma wskaźnik inflacji dla inwestorów, gdyż jest on jednym z najważniejszych wskaźników służących do oceny makroekonomicznej a przede wszystkim do wyznaczenia stanu globalnego cyklu koniunkturalnego, a także do badania kierunku trendów. Największe znaczenie mają w tym przypadku wskaźniki inflacji stosowane w USA, największej gospodarki światowej. Do ich wyznaczenia inwestorzy stosują:

 • PPI (indeks cen produkcyjnych) – pokazuje zmiany cen na poziomie producenta. Silny wzrost indeksu może powodować wzrost cen detalicznych, wywierających presję na Fed (na wzrost stóp procentowych);

 • CPI ( indeks cen konsumpcyjnych) – pokazuje poziom cen na poziomie detalicznym.

 • PCE (indeks cen wydatków konsumpcyjnych) – mierzy podobnie jak CPI poziom cen detalicznych. Jednak Fed przywiązuje do tego wskaźnika większe znaczenie.

  Wskaźniki inflacji podają zmiany cen z miesięcznym opóźnieniem. Znacznie bardziej użyteczny do wyznaczania kierunku zmian przyszłej inflacji jest wykres indeksów towarowych CRB, które na bieżąco pokazują nam zakres ruchu cen towarów. Wyróżnia się dwa rodzaje indeksu CRB. Indeks terminowy CRB obejmuje 21 towarów, w którym każdy ma 1/21 (4,7 %) udziału. Towary zostały pogrupowane na: mięso(14,7%), zboża (28,6%), metale (14,3%), nośniki energii (9,5%), surowce przemysłowe (14,3%) i towary importowane (14,3%). Indeks gotówkowy CRB oparty jest na cenach natychmiastowej dostawy. Składa się z 23 towarów, w którym większą przewagę mają surowce przemysłowe (56%). Mimo dość znacznej różnicy w budowie kierunki trendu obydwu indeksów są ze sobą mocno skorelowane. Indeksy CRB ze znacznym wyprzedzeniem pokazują nam przyszłe poziomy wskaźników PPI i CPI.

Innym popularnym wskaźnikiem, wykorzystywanym do badania trendów na światowych rynkach towarowych jest Economist Commodity Index. W skład indeksu wchodzą towary z 27 rynków za wyjątkiem metali szlachetnych i towarów ropopochodnych. Brak tych dwóch grup towarów w indeksie powoduje, że nie odzwierciedla on w pełni sytuacji rynkowej.

 Zobacz także interesujące frazy:

 • GUS wskaźnik inflacji;
 • roczny wskaźnik inflacji;
 • roczny wskaźnik inflacji GUS;
 • wskaźnik inflacji GUS;
 • wskaźnik inflacji w Polsce;
 • średnioroczny wskaźnik inflacji.